yean

v. t. & i.

  1. To bring forth young, as a goat or a sheep; to ean.