neurapophysial

a.

  1. Of or pertaining to a neurapophysis.