iatromathematical

a.

  1. Of or pertaining to iatromathematicians or their doctrine.