halting

p. pr. & vb. n.

  1. of Hail
  2. of Halt