haffle

v. i.

  1. To stammer; to speak unintelligibly; to prevaricate.