haemotachometer

n.

  1. Same as Haematachometer.