awaken

  1. of Awake

v. t.

  1. To rouse from sleep or torpor; to awake; to wake.